От съставянето на акта за извършено нарушение по ЗДвП, от съставянето или от връчването на наказателното постановление на нарушителя започва да тече давностен срок? Например, извършила съм нарушение по ЗДвП през ноември 2014 г., за което ми е съставен акт. През февруари 2015 г. ми е съставено наказателно постановление, което обаче ми е връчено през май 2017 г. В този случай кога глобата отпада по давност и не следва да бъде плащана?

Първо искам да започна с това, че въпросите ви са хубави, а отговорът на всеки хубав въпрос е труден. Относно давността, има давностни срокове както от извършване на административно нарушение, така и от влизането в сила на наказателното постановление.

Съгласно закона: Административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред.“ Известно е, че за административните нарушения се съставя акт, който се нарича акт за установяване на административно нарушение.

Законът за административните нарушения и наказания определя срокове, с изтичането на които не може да се образува административнонаказателно производство или ако е образувано такова, следва да се прекрати. Сроковете са слените: три месеца от откриване на нарушителя или с изтичането на една година от извършване на нарушението не е съставен акт.

Законът предвижда и друг, по-дълъг срок, но той се отнася за различни нарушения, които не са свързани с тези по настоящата тема относно Закона за движение по пътищата.

Относно влязлото в сила Наказателно постановление, с което е наложено наказание “глоба“, също има давностни срокове. Според закона, наложеното административно наказание „глоба“ не се изпълнява, ако са изтекли 2 години от датата на влизане в сила на наказателното постановление, с което е наложена.

Важно е да се каже, че освен “глоба“ има и други административни наказания. Те са “временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност“ и “обществено порицание“. При тях давността е различна от тази при глобата. Ако е наложено наказание “временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност“, то не се изпълнява ако са изтекли шест месеца, а ако наказанието е “обществено порицание“ давността е три месеца.

Следва да кажем, че давността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието. След завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност.

Ако отново използвам горния пример, давността на наказателното постановление е започнала да тече, когато то е било връчено на нарушителя, или когато е било съставено?

Ако използваме горния пример, давността започва да тече от датата на съставянето на наказателното постановление – февруари 2015 г., като абсолютната давност изтича през февруари 2018 г. Това важи, ако наложеното наказание е глоба.

Какъв е срокът на абсолютната давност?

Да, добре е вашите читатели да знаят, че има абсолютна давност. Тя е четири години и половина. Т. е. независимо от спирането или прекъсването на давността, наказателното преследване се изключва след изтичането на този срок.

Друго много важно, което трябва да се знае е, че изтичането на давността не означава, че не може да ви бъде връчено наказателно постановление или глоба с фиш. Наскоро имах случай, при който на мой клиент бяха връчили два фиша шест години след извършването на нарушението. Конкретното нарушение бе шофиране с превишена скорост. Разбира се, след толкова време той не си спомняше нито за нарушението, нито за това как е станало. Разбира се обжалвахме и съдът отмени глобата с фиш, и сега клиентът води дело срещу държавата.

Според закона след съставяне на акт наказващият орган има шест месеца срок за издаване на наказателно постановление. Има ли обаче срок за връчване на наказателното постановление? Или това може да стане с една-две или три години закъснение, както е примерът, който съм дала по-горе?

Да, права сте, срокът за съставяне на наказателно постановление е шест месеца от съставянето на акта. Но както посочих по-горе, напълно възможно е наказващият орган да състави наказателно постановление след изтичането на този срок. В такива случаи пътят за защита е обжалването.
В закона няма посочен срок за връчване на наказателно постановление. То може да бъде връчено по всяко време. Има такива случаи и начинът за защита е обжалването.

Ако наказателното постановление е с изтекла давност и по това няма никакъв спор, водачът трябва ли задължително да обжалва и да иска от съда „отписване“ на глобата по давност или това става автоматично? В случай, че няма възражения той трябва да си плати санкцията или има и други законови начини да не плаща глоба, която така или иначе е отпаднала по давност?

Според мен, водачът винаги трябва да обжалва наказателното постановление, независимо дали е изтекла давност или не. Относно втората част на въпроса ви, възражението по акта не трябва да се смесва с жалбата срещу наказателното постановление. Възражение и жалба са коренно различни неща и имат съвършено различни последици. Възразява се срещу акта, а срокът за възражението е тридневен, като пропускането му няма сериозни последици. Т.е. не е задължително да се възразява. Не е така при жалбата, срещу самото наказателно постановление. Тя се подава в седемдневен срок от получаването и пропускането на този срок води до влизането на постановлението в сила, т. е. пропускането на този срок може да се определи като “фатално“. Съзнавам, че “фатално“ звучи доста крайно, но употребявам този термин, тъй като ако постановлението не се обжалва то ще влезе в сила дори давността да е изтекла.

Когато давността е изтекла, „отписването“ на глобата по служебен път ли става?

Както посочих в началото има доста случаи, при които се връчват фишове и постановления след изтичането на давността. Тоест, “описването на глобата“, както се изразяване, не става по служебен път. В тези случаи връчените фишове и наказателни постановления се обжалват пред съда и биват отменяни.

Ваня Георгиева

Споделете или харесайте в социалните мрежи:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *