– Адвокат Атанасова, в последните месеци много хора се оплакват, че случайно узнават за натрупани стари задължения „данък МПС“. Отиват в общината да плащат например за миналата година и изведнъж ги изненадват с новината, че имат неплатени налози за 5-10 и повече години. Обяснили им, че НАП е извадил всички висящи налози за МПС за последните 10 години и тези задължения са подадени към общините за събиране. В повечето случаи се оказва, че хората са върнали талона си на МПС и затова са спрели да плащат данък, смятайки, че така автомобилът вече не им се води. Така ли е?

– До 31 декември 2014 г. собствениците на автомобили бяха длъжни да ги декларират в общината по постоянния си адрес в двумесечен срок от датата на придобиването им. Много хора обаче „забравяха“ да изпълнят това свое задължение и така не плащаха местен данък. От 1 януари 2015 г. задължението за деклариране на новопридобитите автомобили отпадна, защото общинските данъчни служби получават служебно чрез НАП данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Пътна полиция. В резултат на осъществения електронен обмен на данни между администрациите общинските данъчни служби получиха информация за датата, на която е придобит автомобила и е възникнало задължението за данък върху превозното средство и така по индивидуалните данъчни партиди, които за гражданите се водят по ЕГН, а за търговците по ЕИК, се „появиха“ данъчни задължения за минали години, чието плащане собствениците на автомобили са избегнали поради недекларирането на автомобилите в общината. Иначе всеки знае, че като купи кола, трябва да плаща данък за нея, но много хора се надяваха да „минат метър “ и да не плащат пари на общината, защото нямало „кой да ги хване“. Само че във века на интернет този номер вече взе да не минава.

Продажбата на автомобила както и прекратяване на неговата регистрация в Пътна полиция са обстоятелства, които имат значение за данъчното задължение на собственика на превозното средство и затова до 31.12.2014 г. тези обстоятелства подлежаха на деклариране пред данъчната служба на общината. От 01.01.2015 данни за регистрацията на автомобилите в Пътна полиция се получават служебно в данъчната служба. Ако собственикът се е „разделил“ с колата си поради продажба или бракуване на превозното средство преди 01.01.2015 г. и не е декларирал това обстоятелство в общината, вероятно по партидата му все още се начислява данък МПС. Какво си е мислил собственикът и каква идея има за дължимостта на данъка са неща, които нямат никакво значение за погасяване на налога. Законът за местните данъци и такси е в сила от 01.01.1998 г. Наредба І-45 на МВР за регистрацията на МПС е в сила от 14.04.2000 г. Достатъчно дълго време тези нормативни актове са в сила и който има намерение да бъде коректен данъкоплатец, може да ги прочете, тъй като те отдавна са достъпни в интернет.

– Какви са процедурите за прекратяване на регистрацията и спиране от движение на МПС?

– Регистрацията на превозно средство се прекратява с писмено заявление от собственика или служебно. От септември 2012 година е в сила подробна регламентация на прекратяването на регистрацията на МПС в чл. 18а и 18б от Наредба І-45 на Министъра на вътрешните работи, наредбата може да се прочете на сайта на МВР и на други места в интернет.

Временното спиране от движение на автомобил може да се извърши от Пътна полиция по заявление на собственика на автомобила или като принудителна административна мярка по чл.171 т.2 от Закона за движение по пътищата или при получаване на уведомление от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за установена опасна техническа неизправност при извършване на периодичен технически преглед. На временно спрените от движение превозни средства се изземва част втора на свидетелството за регистрация и се поставя знак „Спрян от движение“. Процедурата по спиране от движение на превозно средство е подробно регламентирана в чл. 40 от Наредба І-45 на МВР. Иззетите свидетелства за регистрация се предават и съхраняват в отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР, където са регистрирани превозните средства. Временно спрените моторни превозни средства могат да бъдат пуснати отново в движение при наличие на предпоставките, описани в чл.43, 44 и 45 от Наредба І-45 на МВР.

Процедура за сваляне от отчет няма регламентирана в Наредба І-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, тъй като отчетът е нещо съвсем различно от прекратяване на регистрацията на МПС.

Отчетът на превозните средства се води на териториално ниво в звено „Пътна полиция“ при областните дирекции на МВР и на централно ниво. Отчетът включва всички данни от свидетелството за регистрация към момента и промените в тях. Към данните на отчета се включват и данни за издирване и снемането от издирване за всяко превозно средство, информация за налаганите от съдебни и митнически органи и органите на Националната агенция за приходите ограничения и тяхното отменяне, за първоначалния технически преглед, за временно спиране от движение и последващо пускане в движение, както и данни за застрахователя и тоталната щета при прекратяване на регистрацията. Информацията по отчета на превозните средства се съхранява на териториално и централно ниво на магнитни носители за срок 10 години след прекратяване на регистрацията. Простичко казано отчетът на превозните средства е като ЕСГРОН-а за хората.

„Сваляне от отчет на МПС“ не е легален термин, това понятие не е използвано в нито един нормативен акт. Вероятно това е някакъв професионален жаргон на пътните полицаи и служителите в Пътна полиция, използван вместо прекратяване на регистрацията на МПС или бракуване на МПС и предаване на останките от автомобила за вторични суровини.

– Може ли да се обжалва размера на задължението за данък МПС?

– Размерът на данъчното задължение на превозно средство може да се оспори, ако е установено с Акт за установяване на публично общинско вземане. Този акт може да се издаде по инициатива на общинския данъчен орган или по искане на данъчно задълженото лице/ чл.107, ал.3 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс/. Актът се обжалва най-напред пред кмета на общината, който може да го потвърди, измени или отмени. Решението на кмета, с което се потвърждава или изменя данъчното задължение, може да се обжалва пред Административния съд, в чийто район е постоянният адрес на жалбоподателя/адресата на акта/.

– Каква е давността за задължения за данък МПС?

– Данъкът върху превозните средства е публично общинско вземане и за погасяването му по давност важат общите разпоредби на чл. 171 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс. Вземането на общината се погасява с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати данъкът. Например за данъчните задължения за МПС за 2018 г./ дължими на две вноски до 30 юни и 31 октомври/ давностният срок започва да тече от 01.01.2019 г и изтича на 31.12.2023 г.

С изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати данъкът, вземането на общината се погасява независимо от спирането или прекъсването на давността освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено, или изпълнението е спряно по искане на длъжника е отсрочено или разсрочено, или изпълнението е спряно по искане на длъжника. С изтичането на 10 годишния давностен срок, вземанията се отписват служебно /чл.173, ал.2 ДОПК/. Вземанията, покрити с петгодишна давност, не могат да бъдат принудително събирани, но не се отписват служебно от партидата на данъчно задълженото лице.

– Дължи ли се данък МПС, когато колата е служебно дерегистрирана заради неплатена застраховка „Гражданска отговорност“?

– Да, дължи данък. Собственикът на автомобил, който не е сключил задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ и спрямо който е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, ал.2 „временно спиране от движение на пътното превозно средство“ и регистрацията на автомобила е прекратена служебно на основание чл. 18б от Наредба І-45 на МВР не се освобождава от задължение за плащане на данък МПС. Има един много стар правен принцип, според който никой не може да извлича облаги от противоправното си поведение.

Ваня Георгиева

Споделете или харесайте в социалните мрежи:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *